Το έργο ECOPLANTMED: “Οικολογική χρήση ιθαγενών φυτών για περιβαλλοντική αποκατάσταση και αειφορική ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου” είναι μια κοινή πρωτοβουλία στη Μεσόγειο βασιζόμενη στη συνεργασία μεταξύ τραπεζών γενετικού υλικού (τραπεζών σπόρων), ερευνητικών ινστιτούτων και φορέων που ασχολούνται με τη διατήρηση και διαχείριση των ιθαγενών φυτών.

Το έργο στοχεύει να συνεισφέρει στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και να προάγει ένα αειφορικό μοντέλο ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου ενισχύοντας τη διατήρηση των ιθαγενών φυτών (δηλαδή των τοπικών άγριων φυτών) και προάγοντας τη χρήση τους στην αποκατάσταση οικοτόπων και στον τομέα της φυτικής παραγωγής.

Το ECOPLANTMED συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI CBC Mediterranean Sea Basin). Το έργο επιλέχθηκε κατά τη 2η πρόσκληση για κανονικά έργα και αφορά την Προτεραιότητα 2: Προώθηση της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος στη Μεσογειακή Λεκάνη, και το Μέτρο 2.1: Πρόληψη και μείωση των παραγόντων κινδύνου για το περιβάλλον και αξιοποίηση της κοινής φυσικής κληρονομιάς.

Το ECOPLANTMED προάγει τη χρήση ιθαγενών φυτών

Η Μεσόγειος είναι μια από τις πλουσιότερες περιοχές σε βιοποικιλότητα παγκοσμίως και η τρίτη σημαντικότερη περιοχή για τη φυτική ποικιλότητα με 25.000 φυτικά είδη από τα οποία περισσότερα από τα μισά δε φύονται πουθενά αλλού στον κόσμο (ενδημικά στην περιοχή). Εξαιτίας κυρίως των ανθρώπινων δραστηριοτήτων μόνο το 5 % αυτής της σημαντικής για τη βιοποικιλότητα περιοχής παραμένει με σχετικά αναλλοίωτη φυτική βλάστηση.

Η χρήση ιθαγενών φυτών για την αποκατάσταση οικοτόπων, αλλά και ως καλλωπιστικών φυτών τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς χώρους (αντί εξωτικών καλλωπιστικών ειδών), μπορεί να συνεισφέρει στη μακροπρόθεσμη προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς καθώς και στην προστασία, διαχείριση και διαμόρφωση του τοπίου. Επιπλέον, η χρήση ιθαγενών φυτών μπορεί να αυξήσει την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή και να καταπολεμήσει την εξάπλωση των εισβαλλόντων ξενικών φυτών.

Χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ECOPLANTMED είναι 1.050.364 € και χρηματοδοτείται κατά 945.328 € (90%) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENPI Med) μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης.

Διάρκεια

24 μήνες: Ιανουάριος 2014 – Δεκέμβριος 2015