Εθνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Μηχανικής Αγροτικού Περιβάλλοντος, Υδάτων και Δασοκομίας - Εργαστήριο Διαχείρισης και Αξιοποίησης Δασικών Πόρων

Το INRGREF - Εθνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Μηχανικής Αγροτικού Περιβάλλοντος, Υδάτων και Δασοκομίας ιδρύθηκε το 1996. Διενεργεί έρευνα στους τομείς της μηχανικής αγροτικού περιβάλλοντος, υδάτων και δασοκομίας.

Οι κύριοι στόχοι του INRGREF είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής πολιτικής για την έρευνα στους παραπάνω τομείς, να συμμετάσχει στην προστασία, διατήρηση και εξορθολογισμό της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, και να προάγει συνεργασίες στους τομείς της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης με ινστιτούτα ανωτάτης εκπαίδευσης και έρευνας, δημόσιους/ιδιωτικούς φορείς και εταιρείες, καθώς και να προάγει διεθνείς συνεργασίες.
Το Εργαστήριο Διαχείρισης και Αξιοποίησης Δασικών Πόρων του INRGREF δραστηριοποιείται με τη βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης και παραγωγής δασικών οικοσυστημάτων, και την ανάπτυξη, αξιοποίηση και διατήρηση των δασικών πόρων.

Δεξιότητες

  • Συμμετοχή σε πολλά εθνικά και διεθνή έργα έρευνας/συνεργασίας (AGORA, FUME, BIOBIO, κτλ.)
  • Ευρεία εμπειρία στην οργάνωση σεμιναρίων, συναντήσεων εργασίας και επιστημονικών εκδηλώσεων σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών πόρων
  • Πολλαπλές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε εθνικές και διεθνείς επιστημονικές εκδηλώσεις
  • Εκπόνηση μελετών και δράσεων για τη διαχείριση, διατήρηση και αξιοποίηση δασικών ειδών