• Συμβολή στη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς της Μεσογείου μέσω της εκτός τόπου (ex situ) διατήρησης απειλούμενων φυτικών ειδών
  • Ανάπτυξη πρότυπων μεθοδολογιών και πρακτικών εργαλείων για τη διαχείριση και αειφορική χρήση των ιθαγενών φυτικών ειδών
  • Προώθηση της χρήσης ιθαγενών φυτών για την αποκατάσταση οικοτόπων στη Μεσόγειο
  • Βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας και της διακυβέρνησης στον τομέα του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο
  • Προώθηση "νέου" οικονομικού τομέα για την παραγωγή ιθαγενών φυτών
  • Ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της χρήσης ιθαγενών φυτών