Διατήρηση και πολλαπλασιασμός επιλεγμένων Μεσογειακών φυτών

 • Ανάπτυξη κοινών κριτηρίων για την επιλογή ειδών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οικολογική αποκατάσταση και κοινής μεθοδολογίας για δραστηριότητες διατήρησης και πολλαπλασιασμού των επιλεγμένων Μεσογειακών ιθαγενών φυτών
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση ενός σχεδίου συλλογής σπόρων από επιλεγμένα φυτικά είδη: επιλογή ειδών βασιζόμενη στη σημασία τους για εκτός τόπου διατήρηση και την καταλληλότητά τους για οικολογική αποκατάσταση
 • Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση των επιλεγμένων φυτικών ειδών σε τοπικές τράπεζες σπερμάτων (τράπεζες σπόρων), καθώς και φύλαξη αντιγράφων σε δεύτερη τράπεζα
 • Ερευνητικά πειράματα για τον προσδιορισμό των ιδανικών συνθηκών για τη φύτρωση επιλεγμένων φυτικών ειδών: δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και δημιουργία πρακτικών πρωτοκόλλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα τοπικά φυτώρια για τον πολλαπλασιασμό των ιθαγενών φυτών
 • Έκδοση εγχειριδίου για τον πολλαπλασιασμό των επιλεγμένων ιθαγενών φυτικών ειδών: με απλουστευμένα κατανοητά πρωτόκολλα και γενικές συστάσεις για τη συλλογή και χειρισμό των σπόρων για να βελτιωθεί η τεχνογνωσία του τομέα φυτικής παραγωγής, δημόσιου και ιδιωτικού, σχετικά με τα επιλεγμένα φυτικά είδη
 • Δημιουργία τράπεζας σπερμάτων στο INRGREF, Τυνησία

Οικολογική αποκατάσταση Μεσογειακών οικοτόπων

 • Ταυτοποίηση καλών πρακτικών για την οικολογική αποκατάσταση Μεσογειακών οικοτόπων
 • Έκδοση Οδηγού ορθών πρακτικών για την αποκατάσταση Μεσογειακών οικοτόπων

Πιλοτικές δράσεις οικολογικής αποκατάστασης οικοτόπων:

 • Δύο πιλοτικές δράσεις αποκατάστασης Μεσογειακών οικοτόπων θα υλοποιηθούν σε δημόσια γη, στο Λίβανο και στην Τυνησία. Ο κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση μιας μεθοδολογίας για αποκατάσταση η οποία θα βασίζεται σε τοπικούς γενετικούς πόρους. Θα εκπονηθούν δύο διαχειριστικά σχέδια για τις δύο πιλοτικές περιοχές και θα ξεκινήσει η αποκατάσταση.

Σχετικά με τις πιλοτικές περιοχές

Στο Λίβανο η πιλοτική δράση θα υλοποιηθεί σε 60 στρέμματα υποβαθμισμένης και υπερβοσκημένης γης στο Όρος Lebanon. Οι συνθήκες εκεί είναι περιοριστικές για φυσική αναβλάστηση καθώς δεν έχει απομείνει εδαφική τράπεζα σπόρων για δένδρα.

Στην Τυνησία η πιλοτική δράση θα υλοποιηθεί σε 70 στρέμματα στην περιοχή Nefza στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Στην περιοχή υπάρχει ένα υποβαθμισμένο δάσος βελανιδιάς με αμμοθίνες και θάμνους. Πολλά δασικά έργα έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή, κυρίως με εισαγόμενα είδη, ενώ η χρήση ιθαγενών ειδών έχει πολύ συχνά παραβλεφθεί.

Επικοινωνία του έργου

 • Οργάνωση τοπικών συναντήσεων εργασίας για την ενημέρωση παραγωγών και χρηστών των ιθαγενών φυτών σχετικά με το έργο και ειδικότερα για να συζητηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης νέων οικονομικών τομέων βασιζόμενων σε ιθαγενή φυτά
 • Οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων για να ενημερωθούν για το έργο δημόσιες αρχές και μελετητικά γραφεία που ασχολούνται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυτογενετικών πόρων, επιστήμονες, υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικές κοινωνίες και το ευρύ κοινό
 • Συμμετοχή των εταίρων του έργου σε τοπικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από άλλους φορείς ή έργα προκειμένου να παρουσιάσουν τα θέματα και τις δράσεις του έργου
 • Οργάνωση διεθνούς συνεδρίου με θέμα την ‘οικολογική αποκατάσταση’ στο Λίβανο προκειμένου να παρουσιαστούν και να διαχυθούν τα παραδοτέα του έργου και να ανταλλαχθούν εμπειρίες σε ευρύτερη επιστημονική βάση

Πολύπλευρη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Αξιοποίηση των παραδοτέων του έργου και της εμπειρίας που αποκτήθηκε μέσω καθορισμένων αλληλεπιδράσεων με επιλεγμένες ομάδες-στόχο:

 • Ανάπτυξη σχεδίων πολύπλευρης αξιοποίησης (5 τοπικών για κάθε εταίρο και ενός ευρύτερου για το έργο) προκειμένου να διευκολυνθεί η ευρύτερη ενσωμάτωση των παραδοτέων του έργου σε επίπεδο χώρας (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό), Μεσογειακής Λεκάνης και Προγράμματος ENPI CBC Med
 • Υπογραφή συμφωνιών με επιλεγμένες τοπικές ομάδες προκειμένου να ξεκινήσουν συνεργατικές δράσεις στη Μεσόγειο σχετικά με τη διατήρηση, αειφορική χρήση και αξιοποίηση των ιθαγενών φυτικών πόρων