• Δημόσιες αρχές & μελετητικά γραφεία που ασχολούνται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυτογενετικών πόρων
  • Δημόσιος & ιδιωτικός τομέα φυτικής παραγωγής
  • Αρχιτέκτονες τοπίου και σχεδιαστές κήπων
  • Επιστήμονες & ερευνητές
  • Υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης• Περιβαλλοντικές οργανώσεις
  • Τοπικές κοινωνίες, αγρότες και ευρύ κοινό

Πώς αναμένεται να ωφεληθούν οι ομάδες-στόχος;

Οι δημόσιες αρχές και τα μελετητικά γραφεία θα ενδυναμωθούν ως προς τις ικανότητές τους να κατευθύνουν την περιβαλλοντική διαχείριση, αποκατάσταση οικοτόπων, και διαχείριση των φυτογενετικών πόρων σε ένα αειφορικό μοντέλο που θα λαμβάνει υπόψη του τη διατήρηση της βιοποικιλότητας με τη χρήση ιθαγενών φυτών. Οι τυποποιημένες μεθοδολογίες και τα εργαλεία που θα παραχθούν θα είναι διαθέσιμα για να βελτιώσουν τις διαχειριστικές τους ικανότητες, καθώς και για να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη πιστοποιητικών κριτηρίων, όπως ένα ‘Οικο-σήμα’ (Ecolabel), για πολλαπλασιαστικό υλικό ιθαγενών φυτών πιστοποιημένης προέλευσης και οικολογικά φιλικών μεθόδων παραγωγής.

Ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας φυτικής παραγωγής θα ενημερωθούν για τη σημασία της χρήσης ιθαγενών φυτικών ειδών και θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους ως προς τις μεθόδους παραγωγής. Μακροπρόθεσμα, η ζήτηση για φυτικό υλικό ιθαγενών ειδών για δημόσια και ιδιωτική χρήση θα δημιουργήσει μια νέα αγορά για τη φυτική παραγωγή.

Οι αρχιτέκτονες τοπίου και σχεδιαστές κήπων θα ενημερωθούν για τη σημασία της χρήσης ιθαγενών φυτικών ειδών στις εργασίες τους και θα έχουν διαθέσιμες τεχνικές πληροφορίες. Μακροπρόθεσμα, φυτικό υλικό ιθαγενών ειδών θα είναι διαθέσιμο για χρήση από τον τομέα φυτικής παραγωγής.

Οι επιστήμονες και ερευνητές από διαφορετικές περιοχές της Μεσογείου θα ωφεληθούν από την κοινή πλατφόρμα για τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους και από την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, με αποτέλεσμα την ανταλλαγή εξειδικευμένων γνώσεων και την ενίσχυση του επιστημονικού έργου.

Οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις θα έχουν στη διάθεσή τους σημαντικές πληροφορίες και εργαλεία σχετικά με τη διατήρηση της φυτικής ποικιλότητας και την αποκατάσταση οικοτόπων.

Οι τοπικές κοινωνίες, οι αγρότες και το ευρύ κοινό θα είναι καλύτερα πληροφορημένοι. Η ευαισθητοποίησή τους για την αξία της χρήσης των ιθαγενών φυτών θα ενισχύσει και θα συμβάλλει στις προσπάθειες διατήρησης και αποκατάστασης, καθώς είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι η επιτυχία οποιουδήποτε έργου εξαρτάται από την αποτελεσματική συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού. Σε ευρύτερη κλίμακα, το έργο θα ωφελήσει την κάθε περιοχή και τους κατοίκους της αφού θα έχει ενισχύσει την παρουσία των ιθαγενών φυτών και θα έχει συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Τέλος, η χρήση ιθαγενών φυτών μπορεί να ωφελήσει και πιο άμεσα: για παράδειγμα, οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό μπορούν να έχουν προστιθέμενη αξία για υπηρεσίες  «περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες», χρησιμοποιώντας ιθαγενή φυτά στις εγκαταστάσεις τους.